"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Konsultacje społeczne dot. lokalnych kry…

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady dla propozycji zmian/uszczegółowienia Lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia Podejmowanie działalności gospodarczej, Atrakcyjna przestrzeń publiczna poddajemy pod konsultacje społeczne z mieszkańcami obszaru LGD propozycje...

Czytaj więcej

Nabór na wolne stanowisko pracy

Zachęcamy do składania ofert na stanowisko: SPECJALISTA DS. ANIMACJI PROJEKTÓW

Czytaj więcej

Walne Zebranie Członków w dniu 29.07.202…

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza na posiedzenie Walnego Zebrania Członków: Termin: 29 lipca 2021 r. (tj. czwartek), I termin: godz. 13.00, II termin: godz. 13.15, Miejsce: Sala Góralska w Dworku Góralskim...

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strat…

Zaktualizowaną Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016- 2023 poddajemy pod konsultacje społeczne.

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj…

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 11 czerwca 2011 r. tj. piątek o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj" w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj”...

Czytaj więcej

 

 woman hand smartphone desk

logo.jpg

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”

ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice

tel. (33) 475 48 21; 570 754 821; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

www.zywieckiraj.pl

 

 

OGŁOSZENIE NR 1/2021

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

NABÓR NR 1/2021

na przedsięwzięcie nr 1.2.4

 

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru
LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR NR 1/2021

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

od 28 stycznia 2021 r. do 11 lutego 2021 r.

w godzinach od 8:00 do 15:00

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Biuro Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” 
ul. Królowej Jadwigi 6
, 34-325 Łodygowice

 

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:  

Przedsięwzięcie nr 1.2.4 „Rozwój działalności gospodarczej” odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c, d Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zmianami) - rozwijania działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

 

FORMA WSPARCIA:

 

 

REFUNDACJA

 

LIMIT DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW W RAMACH OGŁASZANEGO NABORU:

 

829 694,44 €

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

W przypadku składania wniosków o przyznanie pomocy do LGD w formie innej niż dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Zarządu Województwa Śląskiego zgodnie z art. 42b ust. 1 ustawy ROW, wnioski są składane bezpośrednio, co oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć  na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia wraz ze wszystkimi załącznikami) oraz wersji elektronicznej na płycie CD/DVD albo innym elektronicznym nośniku danych, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać wniosek.

Biznesplan, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5, jest składany na informatycznym nośniku danych (CD lub DVD albo innym elektronicznym nośniku danych), jeżeli wniosek o przyznanie pomocy oraz dokumenty dołączane do tego wniosku nie są składane w formie przewidzianej w art. 42b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:

Operacja musi:

  1. spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późń. zmianami),
  2. spełnić warunki oceny wstępnej - operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu oraz formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu, wniosek musi być złożony w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu,
  3. zostać uznana na zgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  4. zostać uznana za zgodną z LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023, czyli:

- Celem ogólnym nr 1: Wzmocnienie więzi społecznych i konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD „Żywiecki Raj”,

- Celem szczegółowym nr: 1.2 Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców,

- Przedsięwzięcie nr: 1.2.4 Rozwój działalności gospodarczej,

- osiągnąć, co najmniej jeden wskaźnik rezultatu i produktu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia: „Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki”,

Pomoc na operacje jest przyznawana w wysokości nie wyższej niż 70 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ ZE WSKAZANIEM MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW, KTÓRYCH UZYSKANIE JEST WARUNKIEM WYBORU OPERACJI:

Operacja znajdzie się na liście operacji wybranych do dofinansowania, jeżeli przejdzie pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z Programem (PROW 2014-2020), zgodności ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” oraz uzyska, co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru wynosi 39 punktów. Operacja aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 11,70 pkt z 39 możliwych do uzyskania.

 W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

  • liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,
  • liczba przyznanych punktów w kryterium: Powstawanie dodatkowych nowych miejsc pracy ponad wymagane minimum, określone w rozporządzeniu, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

- o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku do  LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do  LGD, tym wyższe miejsce na liście” .

WYMAGANE DOKUMENTY, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI:

• Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z wymaganymi załącznikami.
• Biznesplan na formularzu udostępnionym, jako załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.
• Uzasadnienie zgodności z Lokalnymi kryteriami wyboru na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia 1/2021 – uzasadnienie zgodności z Lokalnymi kryteriami wyboru.
• Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia 1/2021.

Wnioskodawca poza wymienionymi może złożyć również inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru.

INFORMACJE O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA LSR, FORMULARZA WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA, FORMULARZA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ ORAZ FORMULARZA UMOWY O UDZIELENIE Wzory wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023

Procedury wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023 dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Żywiecki Raj” www.zywieckiraj.pl

POZOSTAŁE INFORMACJE  Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się w szczególności z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późń. zmianami) a także Procedurami wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023.
Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj”, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice oraz pod numerem telefonu: 33 475 48 21 lub 570 754 821. Pytania można kierować również na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Doradztwo udzielane jest zgodnie z Regulaminem świadczonych usług doradczych zamieszczonym na stronie internetowej www.zywieckiraj.pl.

 

 

Ogłoszenie o naborze 1/2021

Zobacz PDF

Załącznik nr 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami.

Zobacz PDF

Załącznik nr 2. Lokalne kryteria wyboru operacji dla ogłoszenia o naborze 1/2021

Zobacz PDF

Załącznik nr 3. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla ogłoszenia o naborze 1/2021

Zobacz DOC

Załącznik nr 4. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową

Zobacz DOC
Załącznik nr 5. Zakładane do osiągnięcia dodatkowe wskaźniki
Zobacz PDF 

 

Wzory wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne) pod linkiem:

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji