"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Numer identyfikacyjny ARiMR

Wszyscy potencjalnym beneficjenci pomocy w ramach działania LEADER muszą posiadać numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany...

Czytaj więcej

Informacje dla Wnioskodawców - nabór 2/2…

Informacje dla Wnioskodawców - nabór 2/2022 ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku...

Czytaj więcej

ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA - 2/2022

W ramach naboru można uzyskać wsparcie na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki...

Czytaj więcej

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/…

W związku z dokonanym wyborem operacji do dofinansowania w ramach naboru trwającego w okresie od 31 stycznia 2022 r. do 15 lutego 2022 r. tj. nabór nr 1/2022 w zakresie...

Czytaj więcej

 run

logo.jpg

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”

ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice

tel. (33) 475 48 21; 570 754 821; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

www.zywieckiraj.pl

 

 

OGŁOSZENIE NR 2/2022

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

NABÓR NR 2/2022

na przedsięwzięcie nr 2.1.7

 

ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 

wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru
LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR NR 2/2022

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 od 25 kwietnia 2022 r. do 10 maja 2022 r.

wnioski składane bezpośrednio do  Biura Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” od poniedziałku do piątku w dni robocze
w godzinach od 8:00 do 15:00

w przypadku składania wniosków o przyznanie pomocy do LGD w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (tzw. skrytka ePUAP)
od 25 kwietnia 2022 r. do 10 maja 2022r. do godz. 23:59

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

wnioski składane bezpośrednio: Biuro Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice

lub  w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
(tzw. skrytka ePUAP)

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:  

Przedsięwzięcie nr 2.1.7 „Atrakcyjna przestrzeń publiczna” odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zmianami) - rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

FORMA WSPARCIA:

 

 REFUNDACJA

 

LIMIT DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW W RAMACH OGŁASZANEGO NABORU:

503 000,00 €

2 012 000,00 zł (przeliczone po kursie 4 zł/euro)

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

W przypadku składania wniosków o przyznanie pomocy do LGD w formie innej niż dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (tzw. skrytka ePUAP) wnioski są składane bezpośrednio, co oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

O terminowości złożenia wniosku decyduje data złożenia dokumentów w LGD. W przypadku przesłania wniosku na elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP – o terminowości decyduje data wprowadzenia dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Potwierdzeniem jego dostarczenia dla Wnioskodawcy jest automatycznie utworzone urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) wystawione przez Urząd Marszałkowski, które Wnioskodawca otrzymuje na skrytkę e-PUAP z której przesłał wniosek.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć  na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej (oryginał wraz ze wszystkimi załącznikami) oraz wersji elektronicznej na płycie CD/DVD albo innym elektronicznym nośniku danych, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać wniosek.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:

Operacja musi:

  1. spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późń. zmianami),
  2. spełnić warunki oceny wstępnej - operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu oraz formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu, wniosek musi być złożony w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu,
  3. zostać uznana na zgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  4. zostać uznana za zgodną z LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023, czyli:

- Celem ogólnym nr 2:  Rozpoznawalna marka turystyczna „Żywiecki Raj”,

- Celem szczegółowym nr: 2.1 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej, kulturalnej i społecznej obszaru LGD "Żywiecki Raj",

- Przedsięwzięcie nr: 2.1.7 Atrakcyjna przestrzeń publiczna,

- osiągnąć, co najmniej jeden wskaźnik rezultatu i produktu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia: „Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki”.

Pomoc na operacje jest przyznawana w wysokości:

1)     nie wyższej niż 70 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, z tym że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. b i c oraz pkt 3;

2)     nie wyższej niż 95 % - w przypadku:

– podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,

– organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz 4-8;

3)     nie wyższej niż 63,63 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 500 000 złotych na jednego beneficjenta z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych.

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ ZE WSKAZANIEM MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW, KTÓRYCH UZYSKANIE JEST WARUNKIEM WYBORU OPERACJI:

Operacja znajdzie się na liście operacji wybranych do dofinansowania, jeżeli przejdzie pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z Programem (PROW 2014-2020), zgodności ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” oraz uzyska, co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru wynosi 41 punktów. Operacja aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 12,3 pkt z 41 możliwych do uzyskania.

 W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje: data i godzina złożenia wniosku do  LGD/ wpłynięcia wniosku w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą ZW zgodnie z art. 42b ust. 1 ustawy ROW zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku, tym wyższe miejsce na liście”.

WYMAGANE DOKUMENTY, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI:

Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z wymaganymi załącznikami.

• Uzasadnienie zgodności z Lokalnymi kryteriami wyboru na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia 2/2022 – uzasadnienie zgodności z Lokalnymi kryteriami wyboru.

• Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia 2/2022.

• Zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające liczbę mieszkańców miejscowości na terenie, której będzie realizowana operacja na dzień 31.12.2021 r.

Wnioskodawca poza wymienionymi może złożyć również inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru.

INFORMACJE O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA LSR, FORMULARZA WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA, FORMULARZA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ ORAZ FORMULARZA UMOWY O UDZIELENIE Wzory wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023

Procedury wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023 dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Żywiecki Raj” www.zywieckiraj.pl

POZOSTAŁE INFORMACJE  Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się w szczególności z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późń. zmianami) a także Procedurami wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023.
Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj”, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice oraz pod numerem telefonu: 33 475 48 21 lub 570 754 821. Pytania można kierować również na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Doradztwo udzielane jest zgodnie z Regulaminem świadczonych usług doradczych zamieszczonym na stronie internetowej www.zywieckiraj.pl 

 

 

Ogłoszenie o naborze 2/2022

Zobacz PDF

Załącznik nr 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami.

Zobacz PDF

Załącznik nr 2. Lokalne kryteria wyboru operacji dla ogłoszenia o naborze 2/2022

Zobacz PDF

Załącznik nr 3. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla ogłoszenia o naborze 2/2022

Zobacz DOC

Załącznik nr 4. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową

Zobacz DOC

 

Wzory wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne)

pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji