"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Numer identyfikacyjny ARiMR

Wszyscy potencjalnym beneficjenci pomocy w ramach działania LEADER muszą posiadać numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany...

Czytaj więcej

Informacje dla Wnioskodawców - nabór 2/2…

Informacje dla Wnioskodawców - nabór 2/2022 ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku...

Czytaj więcej

ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA - 2/2022

W ramach naboru można uzyskać wsparcie na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki...

Czytaj więcej

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/…

W związku z dokonanym wyborem operacji do dofinansowania w ramach naboru trwającego w okresie od 31 stycznia 2022 r. do 15 lutego 2022 r. tj. nabór nr 1/2022 w zakresie...

Czytaj więcej

Informacje dla Wnioskodawców - nabór 2/2022

ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie.

Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorząd województwa lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem. W celu potwierdzenia za zgodność oryginałów przez pracowników biura, konieczne jest okazanie oryginałów tych dokumentów.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (oryginał wraz ze wszystkimi załącznikami) oraz wersji elektronicznej (płyta CD/DVD/inny elektroniczny nośnik danych) w terminie od 25 kwietnia 2022 r. do 10 maja 2022 r. w godzinach od 8:00-15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”, adres: ul. Królowej Jadwigi 6, 34–325 Łodygowice bezpośrednio, co oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

Istnieje możliwość złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (tzw. skrytka ePUAP) w terminie od 25 kwietnia 2022 r. do 10 maja 2022r. do godz. 23:59. O terminowości złożenia wniosku decyduje data wprowadzenia dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Potwierdzeniem jego dostarczeniadla Wnioskodawcy jest automatycznie utworzone urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) wystawione przez Urząd Marszałkowski, które Wnioskodawca otrzymujena skrytkę e-PUAP z której przesłał wniosek.

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji