"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Walne Zebranie Członków w dniu 29.07.202…

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza na posiedzenie Walnego Zebrania Członków: Termin: 29 lipca 2021 r. (tj. czwartek), I termin: godz. 13.00, II termin: godz. 13.15, Miejsce: Sala Góralska w Dworku Góralskim...

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strat…

Zaktualizowaną Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016- 2023 poddajemy pod konsultacje społeczne.

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj…

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 11 czerwca 2011 r. tj. piątek o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj" w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj”...

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” – au…

Informujemy, iż w dniu 30 kwietnia 2021 r. tj. piątek o godz. 13.00 w formule online na platformie Microsoft Teams, odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” dotyczące weryfikacji wyników...

Czytaj więcej

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości - dot…

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ogłosiło konkurs, którego celem jest wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży turystycznej, gastronomicznej w zakresie wsparcia utrzymania lub podwyższenia ich konkurencyjności.

Czytaj więcej

Regulamin świadczenia usług doradczych przez Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”

 

 

Postanowienia ogólne

§1

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki, formę i zakres świadczenia usług doradczych przez LGD.

 

2. Niniejszy Regulamin jest stosowany w odniesieniu do potencjalnych Beneficjentów i Grantobiorców - mieszkańców i podmiotów z obszaru LSR, zainteresowanych wsparciem finansowym dla realizacji operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023 (LSR) lub tych którzy otrzymali takie wsparcie (Beneficjenci i Grantobiorcy).

 

3. Usługa doradcza świadczona jest bezpłatnie. Koszty doradztwa finansowane są ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

 

4. Korzystanie z doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD, bez względu na formę świadczonego doradztwa, związane jest z koniecznością podania przez osobę korzystającą z doradztwa danych indentyfikacyjnych wymaganych przez pracownika biura LGD, których zakres podany jest w załączniku nr 1 Ewidencja udzielonego doradztwa Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”.

 

5. Korzystanie z doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD, bezpośrednio w biurze LGD lub elektronicznie, związane jest z koniecznością zapoznania się i zaakceptowania niniejszego regulaminu poprzez złożenie przez beneficjenta/Grantobiorcę własnoręcznego podpisu na oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu / przesłanie oświadczenia drogą mailową o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu w przypadku świadczenia doradztwa drogą elektroniczną.

 

6. Odmowa podania danych, lub złożenia podpisu/ przesłanie oświadczenia niezbędnych do prowadzenia Rejestru udzielonego doradztwa oznacza rezygnację z korzystania z doradztwa świadczonego przez pracownika biura LGD.

 

Forma i zakres usługi doradztwa

§2

1. Pracownicy udzielają doradztwa:

 

a. telefonicznie od poniedziałku do piątku codziennie w godz. 9:00-15:00 (doradztwo telefoniczne może dotyczyć wyłącznie prostych zagadnień, a czas rozmowy nie może przekroczyć 15 minut.), lub

b. bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia po wcześniejszym mailowym (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefonicznym uzgodnieniu godziny z pracownikiem biura LGD pod numerem telefonu (33) 475 48 21 lub 570 754 821. Od dnia ogłoszenia naboru wniosków/wniosków o powierzenie grantów do zakończenia naboru wniosków/wniosków o powierzenie grantów prowadzone jest doradztwo dla wnioskodawców/Grantobiorców, którzy będą konsultowali robocze wersje dokumentacji o dofinansowanie, przy czym w ostatnim dniu naboru wniosków/wniosków o powierzenie grantów konsultacje nie są prowadzone. Uzgodnienie terminu konsultacji możliwe jest jedynie po wcześniejszym przesłaniu przez wnioskodawcę dokumentacji konkursowej (wniosek i biznesplan/ wniosek o powierzenie grantu). Pracownik biura LGD po przesłaniu przez wnioskodawcę dokumentacji konkursowej kontaktuje się w celu uzgodnienia terminu konsultacji w miarę dostępności wolnych miejsc. Brak przesłanej/dostarczonej wymaganej dokumentacji konkursowej skutkuje brakiem możliwości zapoznania się pracownika Biura LGD „Żywiecki Raj” z konsultowanym wnioskiem/biznesplanem/wnioskiem o powierzenie grantu oraz sporządzeniem karty doradztwa, będącej podstawą do przyznania punktów w ramach oceny wg Lokalnych Kryteriów Wyboru.

c. drogą elektroniczną tj. mail/ wideokonferencja, w przypadkach kiedy inna forma konsultacji jest niemożliwa lub utrudniona. Z konsultacji sporządzana jest karta doradztwa udostępniana wnioskodawcy. Potwierdzeniem udzielonego doradztwa jest zachowana korespondencja prowadzona z wnioskodawcą dołączona do teczki sprawy i/lub wpis do Rejestru udzielonego doradztwa dokonywany w momencie osobistego złożenia dokumentacji konkursowej.

      Forma udzielonego doradztwa zostaje odnotowana w karcie doradztwa.

 

2. Usługa doradztwa obejmuje:

a. wskazania możliwości uzyskania dofinansowania w ramach środków Leader PROW 2014-2020 dostępnych w LSR,

b. wskazania dokumentów programowych i przepisów praw szczegółowo regulujących prawa i obowiązki wnioskodawcy i beneficjenta/Grantobiorcy środków unijnych w ramach Leader dostępnych w LSR,

c. wskazanie prawidłowych wzorów wniosków i instrukcji do nich,

d. wsparcie na etapie ustalania koncepcji projektu/zadania, aby spełniał kryteria wynikające z LSR,

e. szczegółowych zasad dotyczących wypełniania wniosków odnośnie oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR, oceny zgodności z Programem lub otrzymania punktów w ramach lokalnych kryteriów oceny,

f. wsparcia przy realizacji i rozliczaniu projektu/zadania.

 

3. Usługa doradztwa nie obejmuje wypełniania w imieniu i za wnioskodawcę dokumentacji aplikacyjnej ani dokumentów rozliczeniowych udzielonej dotacji, świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zmianami), doradztwa podatkowego w rozumieniu ustawy z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r.41, poz. 213), doradztwa ubezpieczeniowego lub pośrednictwa finansowego dotyczącego pozyskania środków unijnych nie będących środkami Leader PROW 2014-2020 dostępnych w LSR. Późniejsze zmiany przepisów, nowe orzecznictwo lub praktyka mogą mieć wpływ na aktualność świadczonej Usługi. Pracownik udzielający doradztwa nie występuje w charakterze pośrednika bądź organizatora jakiejkolwiek transakcji wnioskodawcy lub beneficjenta/Grantobiorcy środków unijnych. Żadnej usługi doradczej (ustnej, pisemnej czy w jakiejkolwiek innej formie) nie należy uważać za zaproszenie lub nakłanianie (bezpośrednie bądź pośrednie) wnioskodawcy/Grantobiorcy lub kogokolwiek innego do podjęcia lub rozwinięcia działalności gospodarczej lub inwestycyjnej. W ramach usługi doradczej nie dokonuje się rekomendacji lub wskazania podmiotów dysponujących osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia bądź kompetencje do wypełniania dokumentacji aplikacyjnej.

 

4. LGD może korzystać z praw własności intelektualnej i oryginalnych pomysłów powstałych w związku ze świadczeniem usługi doradztwa na rzecz innych wnioskodawców/Grantobiorców na cele szkoleniowe, o ile nie narusza zobowiązania do zachowania poufności zaciągniętego wobec wnioskodawcy/Grantobiorcy. LGD może wykorzystywać w swoich materiałach informacyjnych lub promocyjnych informacje o świadczeniu usługi doradczej na rzecz wnioskodawcy lub beneficjenta/Grantobiorcy.

 

5. Pracownik udzielający doradztwa kieruje się następującymi zasadami:

a. bezpłatność - świadczone doradztwo jest bezpłatne,

b. powszechność dostępu  i  otwartość  dla  wszystkich  -  każda  osoba  może  skorzystać  z doradztwa,

c. poufność - wszystkie powierzone  przez  beneficjenta/Grantobiorcę  informacje  zostają  zachowane  w tajemnicy,

d. bezstronność i niezależność - doradca udzielając porad nie kieruje się własnymi opiniami, przekonaniami, a wyłącznie dobrem beneficjenta/Grantobiorcy,

e. samodzielność klienta - doradca nie podejmuje decyzji za klienta,  klient sam dokonuje wyboru,

f. aktualności i rzetelności informacji - informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz z aktualnymi regulaminami Stowarzyszenia.

 

6. Informacje dotyczące beneficjenta/Grantobiorcy oraz tematyki udzielonego doradztwa są odnotowywane w Rejestrze udzielonego doradztwa.

 

7. Doradztwo dotyczące wniosków o dofinansowanie/wniosków o powierzenie grantu, ich realizacji i rozliczenia składanych w odpowiedzi na ogłoszone nabory rejestrowane jest dla każdej operacji/projektu grantowego indywidualnie na Karcie doradztwa stanowiącej załącznik nr 2.

 

8. Doradztwo w zakresie działań związanych z realizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023 może być prowadzone przez zewnętrznych ekspertów zatrudnionych przez LGD. Zapisu niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

9. Wnioskodawca/Grantobiorca po zakończonym doradztwie wypełnia Ankietę badającą jakość udzielonego doradztwa stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 

10.Pracownicy Biura na bieżąco monitorują realizację każdej operacji/zadania, która uzyskała/uzyskało wsparcie w ramach środków LSR.


Ryzyko i odpowiedzialność

§3

1. Wnioskodawca lub beneficjent/Grantobiorca korzystający z usługi doradztwa samodzielnie podejmuje decyzje w oparciu o informacje udzielone w ramach usługi doradczej.

 

2. LGD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy, wady, usterki lub braki w dokumentacji aplikacyjnej lub rozliczeniowej operacji/zadania spowodowane jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem wnioskodawcy lub beneficjenta/Grantobiorcy związane ze złożeniem dokumentacji aplikacyjnej lub dotyczącej rozliczenia operacji/zadania w ramach udzielonego wsparcia Leader w ramach LSR.

 

3. Udział beneficjenta/Grantobiorcy w usługach doradczych świadczonych przez LGD w żadnym zakresie nie gwarantuje dokonania wyboru danej aplikacji.

Postanowienia końcowe

§4

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd.

 

2. Zmiana niniejszego Regulaminu dokonywana jest uchwałą Zarządu.

 

3. W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa.


Załącznik nr 1: Ewidencja udzielonego doradztwa.
Załącznik nr 2: Karta doradztwa.
Załącznik nr 3: Oświadczenie i Ankieta badająca jakość udzielonego doradztwa.

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji