"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości - dot…

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ogłosiło konkurs, którego celem jest wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży turystycznej, gastronomicznej w zakresie wsparcia utrzymania lub podwyższenia ich konkurencyjności.

Read more

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 2/…

W związku z dokonanym wyborem operacji do dofinansowania w ramach naboru trwającego w okresie od 28 stycznia 2021 r. do 11 lutego 2021 r. tj. nabór nr 2/2021 w zakresie...

Read more

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/…

W związku z dokonanym wyborem operacji do dofinansowania w ramach naboru trwającego w okresie od 28 stycznia 2021 r. do 11 lutego 2021 r. tj. nabór nr 1/2021 w zakresie...

Read more

Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj” – 26…

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26 marca 2020 r. tj. piątek o godz. 13.00 odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Żywiecki Raj”. Podczas posiedzenia zostanie dokonana ocena wniosków, które wpłynęły w...

Read more

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji …

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej - do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i...

Read more

WSPARCIE NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej ma formę REFUNDACJI kosztów kwalifikowalnych do 70% nie więcej niż 300 000 zł (limit na operację i beneficjenta w perspektywie finansowej 2014-2020) .

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący:

 1. osobą fizyczną jeżeli: – jest obywatelem państwa członkowskiego UE, – jest pełnoletnia, – miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą wpisana do CEIDG znajduje się na obszarze objętym LSR (gminy: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy - Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka) albo,
 2. osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR albo,
 3. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze LSR.

W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej powyższe warunki powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.

Jeśli o pomoc ubiega się podmiot, który działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców pomoc jest przyznawana jeśli podmiot ten prowadzi małe przedsiębiorstwo (zatrudnia mniej niż 50 pracowników, roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro) lub mikroprzedsiębiorstwo (zatrudnia mniej niż 10 pracowników, roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro).

Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej udzielane jest gdy:

 1. podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców ) oraz nadal wykonuje tę działalność,
 2. realizowana operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę) w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem operacji,
 3. podmiot nie korzystał dotychczas ze wsparcia w zakresie podjęcia działalności gospodarczej lub upłynęło co najmniej dwa lata od uzyskania wsparcia na podjęcie działalności,
 4. podmiot ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 5. operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie zrealizowana zgodnie z biznesplanem (
 6. podmiot wykaże że: posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować jeśli jest osobą fizyczną, lub wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,
 7. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami.

Ważne!!!!!

Pomoc wypłacana jest na podstawie wniosku o płatność, który składa się w terminie określonym w umowie nie później niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż do 31 grudnia 2022r. Wypłata środków następuje w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność. Wniosek o płatność składa się w UM albo samorządowej jednostce samorządu województwa, z którym jest zawarta umowa. Dołącza się do niego dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność.

Ważne!!!!!

Wypłata środków następuje jeżeli wnioskodawca:

-zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz innych oraz przepisach dotyczących inwestycji w tym poniósł związane z tym koszty nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność,

-zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie,

-udokumentował zrealizowanie operacji lub je etapu w tym poniesienie kosztów z tym związanych.

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji jeżeli:

 1. zostały poniesione od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014,
 2. zostały poniesione zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,
 3. zostały poniesione w formie rozliczenia pieniężnego a w przypadku transakcji, której wartość przekracza 1 tys. zł w formie rozliczenia bezgotówkowego,
 4. zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości.

 Prefinansowanie operacji

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy realizujący operację może uzyskać:

• Zaliczkę(nie więcej niż 50% wnioskowanej kwoty pomocy przypadającej na koszty kwalifikowalne realizacji operacji w części dotyczącej inwestycji)- forma zabezpieczenia: poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, weksel z poręczeniem wekslowym banku – do 100% kwoty zaliczki,

• Wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji(nie więcej niż 36,37% wnioskowanej kwoty pomocy).

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA ZAKŁADANEGO DO REALIZACJI PROJEKTU

- podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (numer identyfikacyjny)

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja-producentow.html

-koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,

-operacja jest realizowana w nie więcej niż dwóch etapach (złożenie wniosku o płatność końcową po zrealizowaniu całej operacji w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie później niż do  31 grudnia 2022r.),

-operacja, która przewiduje koszty inwestycyjne będzie realizowana na obszarze objętym LSR,

-inwestycje będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku przez okres realizacji operacji i podlegania zobowiązaniu o zachowaniu trwałości

-operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie zrealizowana zgodnie z biznesplanem,

 -minimalna wartość operacji wynosi 50 000 zł,

 -realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

Koszty planowane do poniesienia w ramach realizacji projektu muszą być uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne – mieszczą się w następującym katalogu kosztów kwalifikowalnych:

 1. koszty ogólne, są związane z wydatkami,  w zakresie budowy, nabycia, modernizacji nieruchomości, zakupu lub leasingu nowych maszyn i wyposażenia, takich jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo  w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności,
 2. zakup robót budowlanych lub usług,
 3. zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie praw majątkowych lub znaków towarowych, 
 4. najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakup nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji dotyczącej zachowania dziedzictwa lokalnego – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
 6. zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą – mogą stanowić do 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o koszty ogólne,
 7. zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
 8. podatku od towarów i usług (VAT), jeśli podatku nie można odzyskać na podstawie prawodawstwa krajowego.

Pomoc nie jest udzielana na:

 • działalność usługową wspomagającą rolnictwo i następującą po zbiorach,
 • górnictwo i wydobywanie,
 • działalność usługową wspomagającą górnictwo i wydobywanie,
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych,
 • produkcję podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków  i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
 • produkcję metali,
 • produkcję pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli,
 • transport lotniczy i kolejowy, gospodarkę magazynową.

Informacje zostały opracowane na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, (Dz.U. 2015 poz. 1570 z późn. zmianami),
 2. Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj”,
 3. Procedur wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2020.

 

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

 • zmge
 • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more