"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strat…

Zaktualizowaną Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016- 2023 poddajemy pod konsultacje społeczne.

Read more

Ważna informacja dla Beneficjentów otrzy…

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zobowiązań Beneficjentów, Minister Rolnictwa u Rozwoju Wsi wystosował pismo z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Read more

Informacja dla Beneficjentów PROW

Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW informuje, iż w związku z ograniczeniami wprowadzonymi z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, beneficjenci poddziałania 19.2 mają możliwość zastosować przepis §...

Read more

KORONAWIRUS - funkcjonowanie biura LGD …

Szanowni Państwo‼ W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2 oraz zaleceniami o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich, zwracamy się z prośbą o załatwianie spraw...

Read more

WSPARCIE NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej ma formę REFUNDACJI kosztów kwalifikowalnych do 70% nie więcej niż 300 000 zł.

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący:

1. osobą fizyczną jeżeli: - jest obywatelem państwa członkowskiego UE, - jest pełnoletnia, - miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą wpisana do CEIDG znajduje się na obszarze objętym LSR (gminy: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka) albo,

2. osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR albo,

3. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze LSR. W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej powyższe warunki powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki. Jeśli o pomoc ubiega się podmiot, który działa na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej pomoc jest przyznawana jeśli podmiot ten prowadzi małe przedsiębiorstwo (zatrudnia mniej niż 50 pracowników, roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro) lub mikroprzedsiębiorstwo (zatrudnia mniej niż 10 pracowników, roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro).

 

Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej udzielane jest gdy:

1. podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej) oraz nadal wykonuje tę działalność,

2. realizowana operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę) w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem operacji,

3. utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji do dnia w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej - nie dotyczy jeśli suma pomocy udzielona do tej pory oraz wnioskowanej pomocy nie przekracza 25 tys. zł),

4. podmiot nie korzystał dotychczas ze wsparcia w zakresie podjęcia działalności gospodarczej lub upłynęło co najmniej dwa lata od uzyskania wsparcia na podjęcie działalności,

5. podmiot ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

6. operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie zrealizowana zgodnie z biznesplanem (nie dotyczy operacji z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego, budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, promowania obszaru objętego LSR),

7. podmiot wykaże że: posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować jeśli jest osobą fizyczną, lub wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,

8. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami.

Ważne!!!!!

Pomoc wypłacana jest na podstawie wniosku o płatność, który składa się w terminie określonym w umowie nie później niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż do 31 grudnia 2022r. Wypłata środków następuje w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność. Wniosek o płatność składa się w UM albo samorządowej jednostce samorządu województwa, z którym jest zawarta umowa. Dołącza się do niego dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność.

Ważne!!!!!

Wypłata środków następuje jeżeli wnioskodawca:

-zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz innych oraz przepisach dotyczących inwestycji w tym poniósł związane z tym koszty nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność,

-zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie,

-udokumentował zrealizowanie operacji lub je etapu w tym poniesienie kosztów z tym związanych.

Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy (na podstawie umowy o pracę) oraz utrzymanie miejsca pracy przez okres co najmniej 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej. Okres trwałości operacji wynosi co najmniej 3 lata (przypadku mikro i małego przedsiębiorstwa.)

Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową. Pomoc ma charakter pomocy de minimis. Umowa o przyznanie pomocy zawiera zobowiązanie beneficjenta do osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

 

 Prefinansowanie operacji

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy realizujący operację może uzyskać:

• Zaliczkę (nie więcej niż 50% wnioskowanej kwoty pomocy przypadającej na koszty kwalifikowalne realizacji operacji w części dotyczącej inwestycji)- forma zabezpieczenia: poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, weksel z poręczeniem wekslowym banku - do 100% kwoty zaliczki,

Wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji (nie więcej niż 36,37% wnioskowanej kwoty pomocy).

 

Informacje zostały opracowane na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,

2. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,

3. Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj”,

4. Procedur wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2020.

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more