"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strat…

Zaktualizowaną Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016- 2023 poddajemy pod konsultacje społeczne.

Read more

Ważna informacja dla Beneficjentów otrzy…

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zobowiązań Beneficjentów, Minister Rolnictwa u Rozwoju Wsi wystosował pismo z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Read more

Informacja dla Beneficjentów PROW

Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW informuje, iż w związku z ograniczeniami wprowadzonymi z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, beneficjenci poddziałania 19.2 mają możliwość zastosować przepis §...

Read more

KORONAWIRUS - funkcjonowanie biura LGD …

Szanowni Państwo‼ W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2 oraz zaleceniami o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich, zwracamy się z prośbą o załatwianie spraw...

Read more

 

WSPARCIE NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

osoba_fizyczna.jpg

 

Wsparcie ma formę PREMII, której poziom wynosi 70 000 zł.

Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach operacji jest nie niższa niż 70% kwoty, jaka można przyznać na tę operację.

Wypłata pierwszej transzy pomocy (56 000 zł) jest dokonywana jeżeli wnioskodawca:

-podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, po podpisaniu umowy z SW

-zgłosił się do ubezpieczenia społecznego z tytułu wykonywania działalności

-uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje wymagane odrębnymi przepisami

Pomoc wypłacana jest w dwóch transzach, pierwsza na poziomie 80%. Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy wnioskodawca składa w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy (wypłata dokonywana jest przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - ARiMR w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku), druga na poziomie 20% po zakończeniu realizacji operacji zgodnie z biznesplanem (wypłata dokonywana jest przez ARiMR w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku o płatność końcową).

Wypłata drugiej transzy jest dokonywana po spełnieniu warunków wypłaty, w terminie określonym w umowie i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022r. (wypłata dokonywana jest przez Agencję w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku o płatność końcową). Wniosek o płatność składa się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego (SW), z którym jest zawarta umowa. Dołącza się do niego dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność.

Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, jej wykonywanie do dnia w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej oraz:

- zgłoszenie beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej

lub

- utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej

-operacja zakłada również osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług, do dnia w którym upłynie rok od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy.

Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej udzielane jest gdy:

1. podmiot nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą w zakresie produkcji artykułów spożywczych lub produkcji napojów,

2. w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku nie wykonywał działalności gospodarczej (nie był wpisany do CEIDG),

3. do tej pory nie została takiemu podmiotowi udzielona pomoc na operację w tym zakresie,

4. ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Informacje zostały opracowana na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,

2. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,

3. Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj”,

4. Procedury wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2020.

 

 

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more