"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strat…

Zaktualizowaną Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016- 2023 poddajemy pod konsultacje społeczne.

Read more

Ważna informacja dla Beneficjentów otrzy…

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zobowiązań Beneficjentów, Minister Rolnictwa u Rozwoju Wsi wystosował pismo z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Read more

Informacja dla Beneficjentów PROW

Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW informuje, iż w związku z ograniczeniami wprowadzonymi z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, beneficjenci poddziałania 19.2 mają możliwość zastosować przepis §...

Read more

KORONAWIRUS - funkcjonowanie biura LGD …

Szanowni Państwo‼ W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2 oraz zaleceniami o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich, zwracamy się z prośbą o załatwianie spraw...

Read more

WSPARCIE NA OPERACJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ/REKREACYJNEJ/KULTURALNEJ – PRZEDSIĘWZIĘCIE ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Wnioskodawcą mogą być: 

  • Jednostki sektora finansów publicznych – którym przysługuje poziom dofinansowania 63,63 % kosztów kwalifikowalnych,
  • Podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – dla których poziom dofinansowania wynosi do 70 % kosztów kwalifikowalnych,
  • Pozostałe podmioty – dla których poziom dofinansowania wynosi do 90 % kosztów kwalifikowalnych. 

Wsparcie zostało ograniczone kwotowo w Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”: maksymalna kwota wsparcia w ramach przedsięwzięcia Atrakcyjna przestrzeń publiczna wynosi 100 tys. zł lub:  maksymalna kwota wsparcia wynosi 360 tys. zł, przy założeniu utworzenia 1 miejsca pracy.

Pomoc w ramach budowy/przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej jest przyznawana jeśli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

Pomoc wypłacana jest na podstawie wniosku o płatność, który składa się w terminie określonym w umowie nie później niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż do 31 grudnia 2022r. Wypłata środków następuje w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność. Wniosek o płatność składa się w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce samorządu województwa, z którym jest zawarta umowa. Dołącza się do niego dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność.

 

Wypłata środków następuje jeżeli wnioskodawca

1. zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz innych oraz przepisach dotyczących inwestycji w tym poniósł związane z tym koszty nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność,

2. zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie,

3. udokumentował zrealizowanie operacji lub je etapu w tym poniesienie kosztów z tym związanych.

Okres trwałości operacji w przypadku JSFP i organizacji pozarządowych wynosi 5 lat.

 

Informacje zostały opracowana na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,

2. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,

3. Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj”,

4. Procedury wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2020.

 

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more