"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji …

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej - do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i...

Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj…

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD "Żywiecki Raj", 17 stycznia 2020 r. tj. piątek o godz. 13.00.

Czytaj więcej

Żywiecki Raj w Programie TVP3 Katowice: …

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia odcinka nr 14 programu "Wieś odNOWA", który to został przygotowany przez Telewizję Polską na terenie działania LGD "Żywiecki Raj".

Czytaj więcej

Konferencja „Pasterstwo jako źródło kult…

W dniu 26 listopada 2019 r. górale beskidzcy opanowali gmach Sejmu Śląskiego, a to wszystko w ramach konferencji „Pasterstwo jako źródło kultury górali beskidzkich” zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Czytaj więcej

 

logo.jpg

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”

ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice

tel. (33) 475 48 21; 570 754 821; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

www.zywieckiraj.pl

 

 

 

OGŁOSZENIE NR 1/2016

 

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”

ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

na przedsięwzięcie

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023 (LSR)

 

OGŁOSZENIE NR 1/2016 W RAMACH NABORU WNIOSKÓW
O UDZIELENIE WSPARCIA

 

 

 

TERMIN TRWANIA NABORU:

 

 od 14 października 2016 r. do 3 listopada 2016 r.

w godzinach od 8:00 do 15:00

 

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 

Biuro Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”
w Łodygowicach przy ul. Królowej Jadwigi 6

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD/DVD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać wniosek, biznesplan. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”, biuro jest czynne od poniedziałku do piątku. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Informacje udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia oraz pod numerem telefonu: 33 475 48 21 lub 570 754 821. Pytania można kierować również na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

FORMA WSPARCIA:

 

PREMIA

 

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

Przedsięwzięcie „Podejmowanie działalności gospodarczej” odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt 2a rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późn. zm.)  – podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Operacja ta realizuje LSR dla LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023 przez:

Cel ogólny nr 1: Wzmocnienie więzi społecznych i konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD „Żywiecki Raj”,

Cel szczegółowy nr: 1.2 Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców,

Przedsięwzięcie nr: 1.2.3 Podejmowanie działalności gospodarczej.

 

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:

Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późn. zm.)

Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014-2020) oraz realizować wskaźniki określone Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” (załącznik nr 1 do ogłoszenia 1/2016 - Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami).

Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu, jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu, wniosek złożony został w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.

Wsparcie ma formę premii w wysokości 70 000,00 zł.

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ ZE WSKAZANIEM MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW, KTÓRYCH UZYSKANIE JEST WARUNKIEM WYBORU OPERACJI:

 

 Operacja znajdzie się na liście operacji wybranych do dofinansowania jeżeli przejdzie pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z Programem (PROW 2014-2020), zgodności ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” oraz uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru - Karta oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 1/2016).

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru wynosi 25 punktów. Operacja aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 9 pkt.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

  1. procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się  nieskuteczna,
  2. liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji:
    II. Oddziaływanie operacji na grupę de faworyzowaną zidentyfikowaną w LSR LGD „Żywiecki Raj” zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

- o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data, godzina, minuta złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

WYMAGANE DOKUMENTY, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI:

  • Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z wymaganymi załącznikami.
  • Biznesplan na formularzu udostępnionym jako załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.
  • Uzasadnienie zgodności z Lokalnymi kryteriami wyboru na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia 1/2016 – uzasadnienie zgodności z Lokalnymi kryteriami wyboru.
  • Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia 1/2016.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy,  rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późn. zm.)

LIMIT DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW W RAMACH OGŁASZANEGO NABORU:

 

 

700 000,00 zł

 

INFORMACJE O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA LSR, FORMULARZA WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA, FORMULARZA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ ORAZ FORMULARZA UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA:

 

- Wzory wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia,
- Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023,
- Procedury wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023,
- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023

dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Żywiecki Raj” www.zywieckiraj.pl

 

 

 

Ogłoszenie o naborze 1/2016

Zobacz PDF

Załącznik nr 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami.

Zobacz PDF

Załącznik nr 2. Lokalne kryteria wyboru operacji dla ogłoszenia o naborze 1/2016

Zobacz PDF

Załącznik nr 3. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla ogłoszenia o naborze 1/2016

Zobacz DOC

Załącznik nr 4. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową

Zobacz DOC

 

Wzory wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod linkiem:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html 

 

 

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji