"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Nowelizacja Rozporządzenia na poddziałan…

10 września 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w...

Czytaj więcej

POLSKI e-bazarek

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą "Cudze chwalicie, swoje poznajcie", która promuje polskiebazarek.pl

Czytaj więcej

Walne Zebranie Członków w dniu 29.07.202…

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza na posiedzenie Walnego Zebrania Członków: Termin: 29 lipca 2020 r. (tj. środa), I termin: godz. 13.00, II termin: godz. 13.15, Miejsce: Sala Góralska w Dworku Góralskim...

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strat…

Zaktualizowaną Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016- 2023 poddajemy pod konsultacje społeczne.

Czytaj więcej

Ważna informacja dla Beneficjentów otrzy…

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zobowiązań Beneficjentów, Minister Rolnictwa u Rozwoju Wsi wystosował pismo z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Czytaj więcej

 

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”, realizując Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 poz. 378 z późn. zm.) tj. Inkubator przedsiębiorczości lokalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W przypadku operacji własnych LGD, wsparcie może być udzielone LGD pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od zamieszczenia przez LGD na stronie internetowej www.zywieckiraj.pl informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeśli przeprowadzona przez LGD ocena potwierdzi m.in. w oparciu o złożone przez ten podmiot dokumenty, że zamiar realizacji operacji zgłosił podmiot uprawniony do wsparcia (punkty kontrolne I-V ujęte w załączniku nr 1 do Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia - Karta oceny wniosku i wyboru operacji, Część A3. Ocena zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020), LGD informuje o tym zgłaszającego zamiar realizacji operacji oraz w terminie
3 miesięcy od dnia doręczenia tej informacji - ogłasza nabór w tym zakresie.

Zakres tematyczny:

- wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR:

Cel ogólny 1 Wzmocnienie więzi społecznych i konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD „Żywiecki Raj”

Cel szczegółowy 1.2 Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców

Przedsięwzięcie 1.2.2 Inkubator przedsiębiorczości lokalnej

Planowane do osiągnięcia wskaźniki:

Wskaźnik produktu Liczba powstałych inkubatorów przedsiębiorczości

Wskaźnik rezultatu Liczba podmiotów, które skorzystały z inkubatora przedsiębiorczości w pierwszym roku po realizacji projektu

W ramach operacji własnej zakłada się wsparcie dla przedsiębiorców/ osób planujących podjęcie działalności gospodarczej – w tym m.in. osób z grup defaworyzowanych zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Wysokość środków na realizację operacji:

50 000 zł, przy czym minimalna całkowita wartość operacji zgodnie z §4 ust.1 pkt. 6 wynosi nie mniej niż 50 tys. zł.

Forma wsparcia: refundacja

Poziomy wsparcia ustalone w LSR dla poszczególnych kategorii wnioskodawców:

- nie wyższej niż 70 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,

- nie wyższej niż 95 % - w przypadku:

· podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,

· organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przpisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz 4-8 Rozporządzenia LSR;

- nie wyższej niż 63,63 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” www.zywieckiraj.pl

W sytuacji kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja własna zostaje przesunięta na tryb konkursowy i oceniona zgodnie z „Procedurą oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia” operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD opracowanej i przyjętej przez LGD. Ocena operacji własnej LGD dokonywana jest na podstawie Lokalnych kryteriów oceny, które stanowią Załącznik nr 1 (suplement II) do Procedury ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji - Lokalne kryteria wyboru operacji cześć B kryteria dla przedsięwzięcia: Inkubator przedsiębiorczości lokalnej z wyłączeniem kryteriów: IV. Doradztwo biura LGD, VIII. Gotowość realizacyjna operacji, IX. Powstawanie dodatkowych nowych miejsc pracy, X. Miejsce realizacji projektu. W miejsce tych kryteriów wprowadza się kryterium z tabeli A Załącznika nr 1 Lokalne kryteria wyboru (Suplement II) - Procedury - Kryteria dla przedsięwzięcia Rozwój działalności gospodarczej: VIII. Wkład własny wnioskodawcy w finansowanie projektu.

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w ramach oceny operacji wynosi 32 punkty. Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę
w wysokości 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do otrzymania w ramach danego przedsięwzięcia.

Informacja o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji

Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: od 1 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. w godzinach pracy Biura LGD (poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8-16, we wtorki w godz. 8-17, w piątki 8-15). Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji należy dokonać w formie papierowej bezpośrednio w biurze LGD, co oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w terminie 30 dni od ogłoszenia informacji o planowanej do realizacji operacji własnej.

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy dokonać na formularzu zgłoszenia (w dwóch egzemplarzach) udostępnionym wraz z informacją o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD, który stanowi załącznik nr 1 (suplement V) do Procedury wyboru operacji własnych LGD - Formularz zgłoszenia wraz z informacją o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD.

Zgłoszenia, które wpłyną do Biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

Miejsce składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” 34-325 Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6.

Informacja o wymaganych dokumentach

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie definicji beneficjenta określoną w par. 3 rozporządzenia LSR.

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj”, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice oraz pod numerem telefonu: 33 475 48 21 lub 570 754 821. Pytania można kierować również na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

 

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej Inkubator przedsiębiorczości lokalnej

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI ODPOWIADAJĄCEJ ZAKRESOWI OPERACJI WŁASNEJ

Procedury wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji