"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strat…

Zaktualizowaną Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016- 2023 poddajemy pod konsultacje społeczne.

Read more

Ważna informacja dla Beneficjentów otrzy…

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zobowiązań Beneficjentów, Minister Rolnictwa u Rozwoju Wsi wystosował pismo z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Read more

Informacja dla Beneficjentów PROW

Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW informuje, iż w związku z ograniczeniami wprowadzonymi z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, beneficjenci poddziałania 19.2 mają możliwość zastosować przepis §...

Read more

KORONAWIRUS - funkcjonowanie biura LGD …

Szanowni Państwo‼ W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2 oraz zaleceniami o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich, zwracamy się z prośbą o załatwianie spraw...

Read more

 

 run

logo.jpg

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”

ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice

tel. (33) 475 48 21; 570 754 821; e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;

www.zywieckiraj.pl

 

 

 

OGŁOSZENIE NR 3/2016

 

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”

ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

na przedsięwzięcie

ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023 (LSR)

 

 

 

OGŁOSZENIE NR 3/2016 W RAMACH NABORU WNIOSKÓW  O UDZIELENIE WSPARCIA

 

 

TERMIN TRWANIA NABORU:

 

 

od 14 października 2016 r. do 3 listopada 2016 r.

w godzinach od 8:00 do 15:00

 

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 

Biuro Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” 
w Łodygowicach przy ul. Królowej Jadwigi 6

 

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:  

 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD/DVD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania

„Żywiecki Raj” od poniedziałku do piątku. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Informacje udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia oraz pod numerem telefonu: 33 475 48 21 lub 570 754 821. Pytania można kierować również na adres email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

 

FORMA WSPARCIA:

 

 

REFUNDACJA

 

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

 

Przedsięwzięcie „Atrakcyjna przestrzeń publiczna” odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późn. zm.) - budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zakres ten realizuje LSR dla LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023 przez: 

Cel ogólny nr 2: Rozpoznawalna marka turystyczna „Żywiecki Raj”,

Cel szczegółowy nr: 2.1 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej, kulturalnej  i społecznej obszaru LGD „Żywiecki Raj”,

Przedsięwzięcie nr: 2.1.7 Atrakcyjna przestrzeń publiczna. 

 

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:

 

Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późn. zm.)

Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu, jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu, wniosek złożony został w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.

Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014-2020) oraz realizować wskaźniki określone Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez

Społeczność Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” (załącznik nr 1 do ogłoszenia 3/2016 - Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami).  

Wnioskodawcą mogą być: 

 • Jednostki sektora finansów publicznych - którym przysługuje poziom dofinansowania 63,63 % kosztów kwalifikowanych,
 • Podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – dla których poziom dofinansowania wynosi do 70 % kosztów kwalifikowanych,
 • Pozostałe podmioty – dla których poziom dofinansowania wynosi do 90 % kosztów kwalifikowanych. 

Wsparcie zostało ograniczone kwotowo w Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”: maksymalna kwota wsparcia w ramach przedsięwzięcia Atrakcyjna przestrzeń publiczna wynosi 100 tys. zł lub:  maksymalna kwota wsparcia wynosi 360 tys. zł, przy założeniu utworzenia 1 miejsca pracy. 

 

 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ ZE WSKAZANIEM MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW, KTÓRYCH UZYSKANIE JEST WARUNKIEM WYBORU OPERACJI:

 

Operacja znajdzie się na liście operacji wybranych do dofinansowania jeżeli przejdzie pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z Programem (PROW 2014-2020), zgodności ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” oraz uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru - Karta oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej (Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 3/2016).

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru wynosi 37 punkty. Operacja aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 14 pkt.

 Dla jednostek sektora finansów publicznych maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru wynosi 34 punkty. Operacja aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 13 pkt.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje: 

 1. procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się  nieskuteczna,
 2. liczba  przyznanych   punktów  w  kryterium  wyboru  operacji: II. Oddziaływanie operacji na grupę de faworyzowaną zidentyfikowaną w LSR LGD „Żywiecki Raj” zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

- o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data, godzina, minuta złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

 

WYMAGANE DOKUMENTY, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI :


 • Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z wymaganymi załącznikami.
 • Uzasadnienie zgodności z Lokalnymi kryteriami wyboru na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia 3/2016 – uzasadnienie zgodności z Lokalnymi kryteriami wyboru oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia Lokalnych kryteriów wyboru.
 • Zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające liczbę mieszkańców miejscowości na terenie której będzie realizowana operacja na dzień 31.12.2015 r.
 • Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową, ktrego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia nr 3/2016.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy,  rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późn. zm.) 

 

 

LIMIT DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW W RAMACH OGŁASZANEGO NABORU:

 

 

2 500 000,00 zł

 

INFORMACJE O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA LSR, FORMULARZA WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA, FORMULARZA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ ORAZ FORMULARZA UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA: 

- Wzory wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia,

- Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023,

- Procedury wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023,

- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023

dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Żywiecki Raj” www.zywieckiraj.pl.

 

 

 

Ogłoszenie o naborze 3/2016

Zobacz PDF

Załącznik nr 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami.

Zobacz PDF

Załącznik nr 2. Lokalne kryteria wyboru operacji dla ogłoszenia o naborze 3/2016

Zobacz PDF

Załącznik nr 3. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla ogłoszenia o naborze 3/2016

Zobacz DOC

Załącznik nr 4. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową

Zobacz DOC

 

Wzory wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod linkiem:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

 • zmge
 • logo
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more