"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Światowy Dzień Wody w Żywcu

Światowy Dzień Wody w Żywcu - Mieszkańcy Żywiecczyzny wskazują przeciwdziałanie suszy i powodziom jako priorytet

Czytaj więcej

Nabór na wolne stanowisko pracy

Zachęcamy do składania ofert na stanowisko: SPECJALISTA DS. ANIMACJI PROJEKTÓW

Czytaj więcej
Drzewa oprószone śniegiem, w tle góry

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji …

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej - do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”...

Czytaj więcej

UMOWA RAMOWA na wdrażanie Lokalnej Strat…

W dniu 11 stycznia 2024 r. w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach  odbyło się uroczyste wręczenie podpisanych umów o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego...

Czytaj więcej

Regulamin świadczenia usług doradczych przez Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”

 

Postanowienia ogólne
§1


1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki, formę i zakres świadczenia usług doradczych przez LGD.
2. Niniejszy Regulamin jest stosowany w odniesieniu do potencjalnych Wnioskodawców - mieszkańców i podmiotów z obszaru LSR, zainteresowanych wsparciem finansowym dla realizacji operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023 (LSR) lub tych którzy otrzymali takie wsparcie (Beneficjenci i Grantobiorcy).
3. Usługa doradcza świadczona jest bezpłatnie. Koszty doradztwa finansowane są ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
4. Korzystanie z doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD, bez względu na formę świadczonego doradztwa, związane jest z koniecznością podania przez osobę korzystającą z doradztwa danych indentyfikacyjnych wymaganych przez pracownika biura LGD, których zakres podany jest w załączniku nr 1 Ewidencja udzielonego doradztwa Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”.
5. Korzystanie z doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD, bezpośrednio w biurze LGD/telefonicznie/on-line, związane jest z koniecznością zapoznania się i zaakceptowania niniejszego regulaminu poprzez złożenie przez Wnioskodawcę /Grantobiorcę własnoręcznego podpisu na oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu lub przesłanie oświadczenia drogą mailową o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu w przypadku świadczenia doradztwa telefonicznie/on-line.
6. Odmowa podania danych, lub złożenia podpisu/ przesłania oświadczenia, niezbędnych do prowadzenia Ewidencji udzielonego doradztwa oznacza rezygnację z korzystania z doradztwa świadczonego przez pracownika biura LGD.


Forma i zakres usługi doradztwa
§2


1. Pracownicy udzielają podstawowych informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku codziennie w godzinach pracy Biura LGD „Żywiecki Raj”(doradztwo telefoniczne może dotyczyć wyłącznie prostych zagadnień, a czas rozmowy nie może przekroczyć 15 minut).
2. Pracownicy udzielają doradztwa od dnia ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy/wniosków o powierzenie grantów do zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy/wniosków o powierzenie grantów. Prowadzone jest doradztwo dla Wnioskodawców/Grantobiorców, którzy będą konsultowali robocze wersje dokumentacji o dofinansowanie, przy czym w ostatnim dniu naboru wniosków o przyznanie pomocy/wniosków o powierzenie grantów konsultacje nie są prowadzone. Uzgodnienie terminu konsultacji możliwe jest jedynie po wcześniejszym przesłaniu przez wnioskodawcę dokumentacji konkursowej (wniosek o przyznanie pomocy/biznesplan/ wniosek o powierzenie grantu). Pracownik biura LGD po przesłaniu przez wnioskodawcę dokumentacji konkursowej kontaktuje się w celu uzgodnienia terminu konsultacji w miarę dostępności wolnych miejsc. Brak przesłanej/dostarczonej wymaganej dokumentacji konkursowej skutkuje brakiem możliwości zapoznania się pracownika Biura LGD „Żywiecki Raj” z konsultowanym wnioskiem o przyznanie pomocy/biznesplanem/wnioskiem o powierzenie grantu.
3. Doradztwo w ramach ogłoszonych naborów wniosków o przyznanie pomocy/ wniosków o powierzenie grantów może być świadczone:
a) bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia po wcześniejszym mailowym (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefonicznym uzgodnieniu godziny z pracownikiem biura LGD pod numerem telefonu (33) 475 48 21 lub 570 754 821.
b) w trybie on-line lub drogą telefoniczną pod nr telefonu: (33) 475 48 21 lub 570 754 821 po wcześniejszej rezerwacji terminu z pracownikiem biura, w przypadkach kiedy inna forma konsultacji jest niemożliwa lub utrudniona. Potwierdzeniem udzielonego doradztwa jest wpis do Ewidencji udzielonego doradztwa dokonywany przez pracownika Biura LGD „Żywiecki Raj” (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
4. Usługa doradztwa obejmuje:
a) wskazania możliwości uzyskania dofinansowania w ramach środków Leader PROW 2014-2020 dostępnych w LSR,
b) wskazania dokumentów programowych i przepisów praw szczegółowo regulujących prawa i obowiązki wnioskodawcy i beneficjenta/Grantobiorcy środków unijnych w ramach Leader dostępnych w LSR,
c) wskazanie prawidłowych wzorów wniosków i instrukcji do nich,
d) wsparcie na etapie ustalania koncepcji projektu/zadania, aby spełniał kryteria wynikające z LSR,
e) szczegółowych zasad dotyczących wypełniania wniosków odnośnie oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR, oceny zgodności z Programem lub otrzymania punktów w ramach lokalnych kryteriów oceny,
f) wsparcia przy realizacji i rozliczaniu projektu/zadania.
5. Usługa doradztwa nie obejmuje wypełniania w imieniu i za wnioskodawcę dokumentacji aplikacyjnej ani dokumentów rozliczeniowych udzielonej dotacji, świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zmianami), doradztwa podatkowego w rozumieniu ustawy z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r.41, poz. 213), doradztwa ubezpieczeniowego lub pośrednictwa finansowego dotyczącego pozyskania środków unijnych nie będących środkami Leader PROW 2014-2020 dostępnych w LSR. Późniejsze zmiany przepisów, nowe orzecznictwo lub praktyka mogą mieć wpływ na aktualność świadczonej Usługi. Pracownik udzielający doradztwa nie występuje w charakterze pośrednika bądź organizatora jakiejkolwiek transakcji wnioskodawcy lub beneficjenta/Grantobiorcy środków unijnych. Żadnej usługi doradczej (ustnej, pisemnej czy w jakiejkolwiek innej formie) nie należy uważać za zaproszenie lub nakłanianie (bezpośrednie bądź pośrednie) wnioskodawcy/Grantobiorcy lub kogokolwiek innego do podjęcia lub rozwinięcia działalności gospodarczej lub inwestycyjnej. W ramach usługi doradczej nie dokonuje się rekomendacji lub wskazania podmiotów dysponujących osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia bądź kompetencje do wypełniania dokumentacji aplikacyjnej.
6. LGD może korzystać z praw własności intelektualnej i oryginalnych pomysłów powstałych w związku ze świadczeniem usługi doradztwa na rzecz innych wnioskodawców/Grantobiorców na cele szkoleniowe, o ile nie narusza zobowiązania do zachowania poufności zaciągniętego wobec wnioskodawcy/Grantobiorcy. LGD może wykorzystywać w swoich materiałach informacyjnych lub promocyjnych informacje o świadczeniu usługi doradczej na rzecz wnioskodawcy lub beneficjenta/Grantobiorcy.
7. Pracownik udzielający doradztwa kieruje się następującymi zasadami:
a) bezpłatność - świadczone doradztwo jest bezpłatne,
b) powszechność dostępu i otwartość dla wszystkich - każda osoba może skorzystać z doradztwa,
c) poufność - wszystkie powierzone przez beneficjenta/Grantobiorcę informacje zostają zachowane w tajemnicy,
d) bezstronność i niezależność - doradca udzielając porad nie kieruje się własnymi opiniami, przekonaniami, a wyłącznie dobrem beneficjenta/Grantobiorcy,
e) samodzielność klienta - doradca nie podejmuje decyzji za klienta, klient sam dokonuje wyboru,
f) aktualności i rzetelności informacji - informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz z aktualnymi regulaminami Stowarzyszenia.
8. Informacje dotyczące Wnioskodawcy/Grantobiorcy oraz tematyki udzielonego doradztwa są odnotowywane w Ewidencji udzielonego doradztwa.
9. Doradztwo dotyczące wniosków o przyznanie pomocy/wniosków o powierzenie grantu, ich realizacji i rozliczenia składanych w odpowiedzi na ogłoszone nabory rejestrowane jest dla każdej operacji/projektu grantowego indywidualnie w Ewidencji udzielonego doradztwa.
10. Doradztwo w zakresie działań związanych z realizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023 może być prowadzone przez zewnętrznych ekspertów zatrudnionych przez LGD. Zapisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.
11. Wnioskodawcom/Grantobiorcom po zakończonym doradztwie wysyłana jest elektroniczna Ankieta badającą jakość udzielonego doradztwa stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
12. Pracownicy Biura na bieżąco monitorują realizację każdej operacji/zadania, która uzyskała/uzyskało wsparcie w ramach środków LSR.


Ryzyko i odpowiedzialność
§3


1. Wnioskodawca lub beneficjent/Grantobiorca korzystający z usługi doradztwa samodzielnie podejmuje decyzje w oparciu o informacje udzielone w ramach usługi doradczej.
2. LGD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy, wady, usterki lub braki w dokumentacji aplikacyjnej lub rozliczeniowej operacji/zadania spowodowane jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem wnioskodawcy lub beneficjenta/Grantobiorcy związane ze złożeniem dokumentacji aplikacyjnej lub dotyczącej rozliczenia operacji/zadania w ramach udzielonego wsparcia Leader w ramach LSR.
3. Udział beneficjenta/Grantobiorcy w usługach doradczych świadczonych przez LGD w żadnym zakresie nie gwarantuje dokonania wyboru danej aplikacji.


Postanowienia końcowe
§4


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu dokonywana jest uchwałą Zarządu.
3. W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa.

 

Załącznik nr 1: Ewidencja udzielonego doradztwa.
Załącznik nr 2: Oświadczenie i Ankieta badająca jakość udzielonego doradztwa.

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji