"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Uzupełnienie składu Rady Stowarzyszenia

Zapraszamy do składania wniosków/kandydatur do uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” reprezentantów z Gmin: Czernichów, Milówka, Lipowa i Ślemień.

Czytaj więcej
Żaglówki na Jeziorze Żywieckim

Walne Zebranie Członków w dniu 25.06.202…

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza na posiedzenie Walnego Zebrania Członków.

Czytaj więcej

Nabór wniosków o przyznanie Znaku marki …

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie Znaku marki Żywiecki Raj nr 1/2024/MŻR   Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” informuje o możliwości składania wniosków o przyznania prawa do użytkowania i posługiwania...

Czytaj więcej

Podsumowanie warsztatów dotyczących cert…

Warsztat szkoleniowy dla podmiotów pretendujących do otrzymania certyfikatu marki Żywiecki Raj. W dniu 24.05.2024 r. w Łodygowicach odbył się pierwszy warsztat szkoleniowy dla podmiotów, ubiegających się o certyfikat marki Żywiecki Raj...

Czytaj więcej

Spotkanie Kapituły Znaku marki Żywiecki …

Spotkanie szkoleniowe dla Kapituły znaku marki Żywiecki Raj. 24.05.2024 r. w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj” odbyło się szkolenie dla członków Kapituły znaku marki Żywiecki Raj. Podczas spotkania...

Czytaj więcej

W związku z dokonanym wyborem operacji do dofinansowania w ramach naboru trwającego w okresie od 12 kwietnia 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r. tj. nabór nr 1/2023 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.2.3 Podejmowanie działalności gospodarczej – limit dostępnych środków 585 934,46 €/ 2 343 737,84 zł (przeliczone po kursie 4 zł/euro), wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, publikujemy wyniki oceny operacji:

Wyniki naboru wniosków w ramach naboru 1/2023 Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista operacji zgodnych z LSR - POBIERZ

Lista operacji nie zgodnych z LSR - POBIERZ 

Lista operacji wybranych do dofinansowania - 1/2023 Podejmowanie działalności gospodarczej - POBIERZ

Lista operacji nie wybranych do dofinansowania - 1/2023 Podejmowanie działalności gospodarczej - POBIERZ

Informacje na temat wyników oceny operacji zostały przekazane jako skan pisma przesłany drogą poczty elektronicznie, o ile wnioskodawca podał adres e-mail w przypadku operacji wybranych przez LGD do finansowania, które mieszczą się w limicie środków, w odniesieniu do których ustawa RLKS nie przewiduje możliwości wniesienia protestu.

W przypadku wyniku oceny określonego w art. 21 ust. 5 ustawy RLKS, gdzie istnieje możliwość wniesienia protestu skan pisma został przekazywany drogą poczty elektronicznej, a oryginał pisma został wysłany listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wybrane do dofinansowania wnioski o udzielenie wsparcia wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji w dniu 14 kwietnia 2022 r. zostały przekazane do Zarządu Województwa Śląskiego (ZW), gdzie zostaną poddane dalszej ocenie.

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 21 czerwca 2023 r., podczas którego oceniane były wnioski:

Protokół z posiedzenia Rady nr XXX/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. - POBIERZ

Wyniki ocen po dokonaniu weryfikacji w dniu 11.07 2023 r. oraz 20.07.2023 r.  wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w protestach w ramach naboru 1/2023 Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista operacji wybranych do dofinansowania MIESZCZĄCYCH SIĘ W LIMICIE – AUTOKONTROLA – 1/2023 Podejmowanie działalności gospodarczej – POBIERZ

Lista operacji wybranych do dofinansowania NIE MIESZCZĄCYCH SIĘ W LIMICIE – AUTOKONTROLA – 1/2023 Podejmowanie działalności gospodarczej – POBIERZ

Informacje na temat wyników oceny operacji zostały przekazane jako skan pisma przesłany drogą poczty elektronicznie, o ile wnioskodawca podał adres e-mail w przypadku operacji wybranych przez LGD do finansowania, które mieszczą się w limicie środków, w odniesieniu do których ustawa RLKS nie przewiduje możliwości wniesienia protestu.

W przypadku wyniku oceny określonego w art. 21 ust. 5 ustawy RLKS, gdzie istnieje możliwość wniesienia protestu skan pisma został przekazywany drogą poczty elektronicznej, a oryginał pisma został wysłany listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wybrane do dofinansowania wnioski o udzielenie wsparcia wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji zostaną przekazane do Zarządu Województwa Śląskiego (ZW), gdzie zostaną poddane dalszej ocenie.

Protokoły z posiedzenia Rady w dniu 07.07.2023 r., oraz 20.07.2023 r., podczas których weryfikowane były wyniki dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w protestach:

Protokół z posiedzenia Rady nr XXXI/2023 z dnia 07.07.2023 r. – POBIERZ

Protokół z posiedzenia Rady nr XXXI/2023 z dnia 20.07.2023 r. – POBIERZ 

 

 

 

Poniżej prezentujemy procedurę wnoszenia protestu od decyzji Rady LGD:

Zasady rozpatrywania protestu

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji z wynikami oceny. Protest wnosi się do Zarządu Województwa Śląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”.

Protest należy złożyć osobiście w Biurze LGD lub przesłać pocztą na adres Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice.

O zachowaniu terminu na złożenie protestu decyduje data wpływu protestu w Biurze LGD, w przypadku jego osobistego wniesienia albo zgodnie z §  37 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacjiw ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe przesyłką rejestrowaną albo złożone w polskim urzędzie konsularnym.

Wzór protestu - POBIERZ

1. Protest wnoszony jest w formie pisemnej i zawiera:

a) Oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,

b) Oznaczenie wnioskodawcy,

c) Numer wniosku o dofinansowanie projektu,

d) Wskazanie kryteriów oceny, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem

e) Wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,

f) Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

3. W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych lub zawierającego oczywiste omyłki, LGD wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia oczywistych pomyłek w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

4. Uzupełnienie protestu, może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych, tj.:

1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,

2) oznaczenie wnioskodawcy,

3) numer wniosku o dofinansowanie projektu,

4) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

5. Wezwanie do uzupełnienia protestu wstrzymuje bieg terminu autokontroli, o której mowa w 18. Wezwanie do uzupełnienia protestu lub poprawienia w nim oczywistych omyłek wstrzymuje bieg terminu na weryfikację wyników wyboru operacji (termin dla LGD) i bieg terminu na rozpatrzenie protestu (termin dla zarządu województwa).

6. Na prawo wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia o tym prawie i o sposobie wniesienia tego protestu.

7. Wniesienie protestu nie wstrzymuje przekazywania do Zarządu Województwa wniosków o udzielenie wsparcia dotyczących wybranych operacji.

8. Protest pozostawia się bez rozpatrzenia zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy w zakresie polityki spójności, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia został wniesiony:

1) po terminie

2) przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania

3) bez wskazania kryteriów wyboru, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem

- o czym wnioskodawca jest informowany na piśmie przez LGD, za pośrednictwem której wniesiono protest, albo przez ZW.

9. Wnioskodawca może wycofać protest do czasu zakończenia rozpatrywania protestu przez ZW. Wycofanie protestu następuje przez złożenie do LGD pisemnego oświadczenia o wycofaniu protestu. W przypadku wycofania protestu LGD:

1) pozostawia protest bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę w formie pisemnej,

2) przekazuje oświadczenie o wycofaniu protestu do ZW, jeżeli skierowała protest do ZW.

W tym przypadku ZW pozostawia protest bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę w formie pisemnej.

W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne. Wnioskodawca nie może również wnieść skargi do sądu administracyjnego.

WZÓR PROTESTU - POBIERZ

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji