"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Światowy Dzień Wody w Żywcu

Światowy Dzień Wody w Żywcu - Mieszkańcy Żywiecczyzny wskazują przeciwdziałanie suszy i powodziom jako priorytet

Czytaj więcej

Nabór na wolne stanowisko pracy

Zachęcamy do składania ofert na stanowisko: SPECJALISTA DS. ANIMACJI PROJEKTÓW

Czytaj więcej
Drzewa oprószone śniegiem, w tle góry

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji …

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej - do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”...

Czytaj więcej

UMOWA RAMOWA na wdrażanie Lokalnej Strat…

W dniu 11 stycznia 2024 r. w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach  odbyło się uroczyste wręczenie podpisanych umów o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego...

Czytaj więcej

Lokalne kryteria wyboru LGD „Żywiecki Raj”

 

Wybór operacji jest dokonywany przez Radę zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o RLKS na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji. Lokalne kryteria wyboru operacji przyjęte zostały na podstawie analizy wniosków płynących z konsultacji społecznych w ramach tworzenia LSR oraz wynikają z diagnozy obszaru LSR i uwarunkowań prawnych wdrożenia LSR w okresie programowania 2014-2020. Adekwatność lokalnych kryteriów wyboru wynika z analizy SWOT obszaru LSR. Lokalne kryteria wyboru operacji odgrywają bardzo istotną rolę w realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj”,

Analiza lokalnych potrzeb obszaru pozwoliła zdefiniować strategiczne cele, a dzięki opracowanym lokalnym kryteriom wyboru adekwatnym do celów i wskaźników będzie możliwa realizacja założeń LSR poprzez wyselekcjonowanie tych operacji, które faktycznie przyczynią się do realizacji strategii. Zdefiniowane lokalne kryteria wyboru mają charakter oceny wagowo-punktowej, który nadaje większą wagę kryteriom mającym skoncentrować się na działaniach, które w największym stopniu pozwolą osiągnąć założone w LSR cele. Lokalne kryteria przyczynią się do rozwiązania lub złagodzenia problemów, które wskazane zostały w diagnozie. Kryteria zawierają szczegółowy opis wyjaśniający sposób oceny wskazujący jakie wymagania są konieczne do spełnienia danego kryterium i są zgodne z programem EFRROW. Kryteria posiadają metodologie wyliczenia, posiadają szczegółowe opisy wyjaśniające oraz przypisane wagi, co pozwala na klarowność ich przyznawania. Uwzględniono również premiowanie operacji przyczyniających się do osiągnięcia celów i wpływających na osiąganie wskaźników produktu i rezultatu, z racji tego, iż realizacja wskaźników zawartych w strategii stanowi priorytetowe mierniki sukcesu realizacji LSR. Premiowane będą także projekty, które w sposób innowacyjny zaproponują rozwiązanie określonego problemu a także projekty zwiększające atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną obszaru, co zostało szczególnie uwypuklone podczas przeprowadzanych konsultacji i ma swoje odniesienie w analizie SWOT. W przypadku konkursów na realizacje operacji, związanych z rozwijaniem przedsiębiorczości zastosowano obowiązkowe kryterium generujące nowe miejsca pracy. przyznając dodatkowe punkty operacjom zakładającym utworzenie większej liczby miejsc pracy niż zakładane minimum. W zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturowej przewidziano w kryteriach preferencje dla operacji planowanych w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców. Zakłada się ponadto przyznawanie dodatkowych punktów projektom, które ukierunkowane będą na zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy, zidentyfikowanych w LSR.

Dla operacji realizowanych indywidualnie w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD oraz operacji własnych LGD będzie stosowany jeden rozszerzony zestaw kryteriów. Zawiera on dodatkowe kryteria specyficzne np. dla działalności gospodarczej. Dla projektów grantowych został przygotowany osobny zestaw kryteriów, zawarty w Procedurze wyboru i oceny grantów w ramach projektów grantowych.

LGD przewidziało możliwość ewentualnej zmiany lokalnych kryteriów wyboru, gdzie ścieżka ta została szczegółowo opisana w Procedurze ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji. Procedura określa zasady i tryb ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji, w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia (WE) 1303/2013, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez LGD LSR, oraz ustalanie kwot wsparcia. Tak jak i na etapie tworzenia lokalnych kryteriów wyboru tak i na etapie ewentualnych zmian kryteriów przewidziano w procedurze konieczność konsultowania zmiany kryteriów ze społecznością lokalną.

  Z inicjatywą zmian w lokalnych kryteriach wyboru może wystąpić:

1) Grupa minimum 3 członków Rady,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Grupa minimum 10 członków zwyczajnych lub mieszkańców obszaru LSR.

Wniosek o zmianę lokalnych kryteriów wyboru powinien zawierać:

1) oznaczenie działania, w ramach którego zmienia się lokalne kryteria wyboru,

2) nazwę aktualizowanego, likwidowanego kryterium lub nowego kryterium, maksymalną liczbę punktów przyznawanych za to kryterium, możliwości wyboru odpowiedzi wraz z odpowiadającą im punktacją.

Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Radę. Rada wydaje opinię w przedmiocie zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji w formie uchwały.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady wniosek o ustalenie lub zmianę kryteriów jest poddawany konsultacjom społecznym z mieszkańcami obszaru LGD, co najmniej za pośrednictwem strony internetowej LGD. Po konsultacjach społecznych zmiany kryteriów wyboru operacji sporządzane jest sprawozdaniez konsultacji społecznych publikowane na stronie internetowej LGD. W sprawozdaniu znajduje się opis przeprowadzonych konsultacji społecznych, wykaz podmiotów uczestniczących w konsultacjach, główne wnioski zgłoszone podczas konsultacji i odniesienie się do nich przez LGD. Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji dokonywana jest przez Zarząd.

 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH WDRAŻANIA LSR LGD „ŻYWIECKI RAJ” z dnia 8 grudnia 2021 r.

KRYTERIA dla przedsięwzięcia Podejmowanie działalności gospodarczej

KRYTERIA dla przedsięwzięcia Rozwój działalności gospodarczej

KRYTERIA dla:

- przedsięwzięcia Atrakcyjna przestrzeń publiczna zgodnie z zakresem określonym w §2. ust. 1, pkt 6, Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. z późn. zm. budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz pozostałych przedsięwzięć zgodnie z zakresem określonym w §2. ust. 1, z wykluczeniem zakresu określonego w §2. ust. 1, pkt 2 (zakresu rozwoju przedsiębiorczości), Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. z późn. zm. oraz przedsięwzięć: Markowy produkt turystyczny, Dobre praktyki przedsiębiorczości lokalnej, Żywieckie Ekorajdy, Beskidzkie lekcje historii i kultury „Żywieckiego Raju”, Inkubator przedsiębiorczości lokalnej

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH WDRAŻANIA LSR LGD „ŻYWIECKI RAJ” z dnia 2 marca 2020 r.

KRYTERIA dla przedsięwzięcia Podejmowanie działalności gospodarczej

KRYTERIA dla przedsięwzięcia Rozwój działalności gospodarczej

KRYTERIA dla:

- przedsięwzięcia Atrakcyjna przestrzeń publiczna zgodnie z zakresem określonym w §2. ust. 1, pkt 6, Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. z późn. zm. budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz pozostałych przedsięwzięć zgodnie z zakresem określonym w §2. ust. 1, z wykluczeniem zakresu określonego w §2. ust. 1, pkt 2 (zakresu rozwoju przedsiębiorczości), Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. z późn. zm.

- przedsięwzięć: Markowy produkt turystyczny, Dobre praktyki przedsiębiorczości lokalnej, Żywieckie Ekorajdy, Beskidzkie lekcje historii i kultury „Żywieckiego Raju”, Inkubator przedsiębiorczości lokalnej

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH WDRAŻANIA LSR LGD „ŻYWIECKI RAJ” z dnia 9 KWIETNIA 2018 r.

KRYTERIA dla przedsięwzięcia Podejmowanie działalności gospodarczej

KRYTERIA dla przedsięwzięcia Rozwój działalności gospodarczej

KRYTERIA dla:

- przedsięwzięcia Atrakcyjna przestrzeń publiczna zgodnie z zakresem określonym w §2. ust. 1, pkt 6, Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. z późn. zm. budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz pozostałych przedsięwzięć zgodnie z zakresem określonym w §2. ust. 1, z wykluczeniem zakresu określonego w §2. ust. 1, pkt 2 (zakresu rozwoju przedsiębiorczości), Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. z późn. zm.

- przedsięwzięć: Markowy produkt turystyczny, Dobre praktyki przedsiębiorczości lokalnej, Żywieckie Ekorajdy, Beskidzkie lekcje historii i kultury „Żywieckiego Raju”, Inkubator przedsiębiorczości lokalnej

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH WDRAŻANIA LSR LGD „ŻYWIECKI RAJ”  z dnia 15 listopada 2017 r.

KRYTERIA dla przedsięwzięcia Podejmowanie działalności gospodarczej

KRYTERIA dla przedsięwzięcia Rozwój działalności gospodarczej

KRYTERIA dla:

- przedsięwzięcia Atrakcyjna przestrzeń publiczna zgodnie z zakresem określonym w §2. ust. 1, pkt 6, Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. z późn. zm. budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz pozostałych przedsięwzięć zgodnie z zakresem określonym w §2. ust. 1, z wykluczeniem zakresu określonego w §2. ust. 1, pkt 2 (zakresu rozwoju przedsiębiorczości), Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. z późn. zm.

- przedsięwzięć: Markowy produkt turystyczny, Dobre praktyki przedsiębiorczości lokalnej, Żywieckie Ekorajdy, Beskidzkie lekcje historii i kultury „Żywieckiego Raju”, Inkubator przedsiębiorczości lokalnej

 

Lokalne kryteria wyboru operacji przed aktualizacją:

KRYTERIA dla przedsięwzięcia Podejmowanie działalności gospodarczej

KRYTERIA dla przedsięwzięcia Rozwój działalności gospodarczej

KRYTERIA dla przedsięwzięcia Atrakcyjna przestrzeń publiczna

Grupy defaworyzowane oznaczają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, do których w LSR skierowane są działania związane z kształtowaniem i promocją postaw przedsiębiorczych - działania aktywizujące zawodowo, zwiększające ich szanse na znalezienie zatrudnienia. Dla takich osób LSR przewiduje możliwość pozyskania środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Ponadto, LGD będzie premiować firmy z obszaru, które będą takie osoby zatrudniać. W LSR zdiagnozowano cztery grupy defaworyzowane:

- Osoby młode – 18 - 30 lat,

- Kobiety wchodzące/powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka,

- Osoby niepełnosprawne, operacje realizowane w ramach LSR będą brały pod uwagę nie tylko działania dotyczące aktywizacji zawodowej tych osób ale również ułatwienie ich dostępu do infrastruktury i oferty społecznej (bariery architektoniczne itp.),

- Osoby powyżej 50 roku życia.

 

Dwór Rychwałd gm Gilowice Kopiowanie

 

Procedury wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023

W jednym zbiorczym dokumencie Procedury wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023 zawarto: Procedurę uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków, Procedurę ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji, Procedurę oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia, Procedurę wyboru operacji własnych, Procedurę przekazywania do SW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru wniosków oraz osobną Procedurę wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych. Procedury konkursowe przedstawiają generalny kształt sposobu wyboru i oceny operacji oraz lokalnych kryteriów wyboru, wynikających z obowiązujących regulacji prawnych dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zgodnych z przepisami obowiązującymi dla RLKS. Zawarte w procedurach rozwiązania są dostosowane do specyfiki obszaru LGD „Żywiecki Raj”. Procedury zostały opracowane na bazie procedur konkursowych wyboru wniosków do dofinansowania w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2007-2013, w oparciu o przeprowadzony Raport ewaluacyjny, w którym zostały uwzględnione wnioski dotyczące procedury wyboru operacji jak i doświadczenia własne LGD. Tak przygotowany materiał został przedstawiony do konsultacji, w tym w szczególności w zakresie zapisów lokalnych kryteriów wyboru, gdzie specjalnie do tego powołana w ramach trójsektorowego składu Komisja ds. lokalnych kryteriów wyboru materiał ten przeanalizowała i uwzględniła pojawiające się uwagi.

Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków opisuje sposób udostępniania procedur do wiadomości publicznej w tym lokalnych kryteriów wyboru, a także określa zasady i tryb uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków o wsparcie w ramach LSR.

Procedura przekazywania do SW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru wniosków określa zasady i tryb przekazywania do SW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru wniosków.

Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia określa zasady i tryb pracy LGD, w tym pracy biura LGD i Rady dotyczący naboru wniosków, oceny i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia. W ramach tej procedury szczegółowo opisano zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru operacji – opisano ocenę wniosków, dokumentowanie oceny, wzory dokumentów. Przewidziano także prowadzenie Rejestru Interesów pozwalającego na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami/poszczególnymi projektami i zasady prowadzenia rejestru. Procedura przewiduje także ustanowienie pracownika oraz Komisji Skrutacyjnej, odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg procesu oceny i wyboru, poprawności dokumentacji i zgodności formalnej. Procedury dzięki swoim zapisom gwarantują prawidłowy przebieg procesu oceny i wyboru operacji, poprawności dokumentacji oraz zgodności formalnej, przewidują zasady i tryb postępowania w przypadku zastosowania procedury odwoławczej (termin, warunki i sposób wniesienia protestu), podawanie do publicznej informacji protokołów z każdego etapu procesu wyboru operacji (zawierają tym samym także informacje o wyłączeniach członków organu decyzyjnego z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenie dotyczy), przewidują przejrzysty sposób postępowania w sytuacji rozbieżnych ocen w ramach kryteriów. Wyznaczono kryteria poprawności formalnej (związane z: terminowością, kompletnością i adekwatnością zgłaszanych operacji), które w pierwszej kolejności mają zweryfikować czy dana operacja mieści się w zakresie tematycznym zgodnym z zakresem interwencji przewidzianym w LSR oraz przepisów obowiązujących dla RLKS. W następnej kolejności operacje będą poddawane ocenie opierającej się na lokalnych kryteriach wyboru zdefiniowanych pod kątem spójności proponowanego projektu z zapisami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym przede wszystkim z diagnozą obszaru zawartą w Strategii, a także przewidzianymi w dokumencie wskaźnikami produktów i rezultatów. Procedury zawierają także wzory wszystkich dokumentów, o których mowa w treści ich zapisów.

Opracowane przez LGD „Żywiecki Raj” procedury są przejrzyste, niedyskryminujące, a także pozwalają uniknąć ryzyka konfliktu interesów. Ponadto przewidujące regulacje zapewniające zachowanie parytetu sektorowego, a także szczegółowo regulują sytuacje wyjątkowe – określono sposób postępowania w przypadku takiej samej liczby punktów, a także zapewniają stosowanie tych samych kryteriów w całym procesie wyboru w ramach danego naboru.

 

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji