"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Światowy Dzień Wody w Żywcu

Światowy Dzień Wody w Żywcu - Mieszkańcy Żywiecczyzny wskazują przeciwdziałanie suszy i powodziom jako priorytet

Czytaj więcej

Nabór na wolne stanowisko pracy

Zachęcamy do składania ofert na stanowisko: SPECJALISTA DS. ANIMACJI PROJEKTÓW

Czytaj więcej
Drzewa oprószone śniegiem, w tle góry

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji …

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej - do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”...

Czytaj więcej

UMOWA RAMOWA na wdrażanie Lokalnej Strat…

W dniu 11 stycznia 2024 r. w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach  odbyło się uroczyste wręczenie podpisanych umów o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego...

Czytaj więcej

Bielskie Centrum Przedsiębiorczości zapr…

Bielskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na Forum „Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w subregionie południowym”, które odbędzie się 26 października 2023 r. w Bielsku-Białej na Uniwersytecie Bielsko-Bialskim.

Czytaj więcej

 

 Plakat PDG termin naboru

logo LGD Żywiecki Raj

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”

ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice

tel. (33) 475 48 21; 570 754 821; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

www.zywieckiraj.pl

 

 

OGŁOSZENIE NR 1/2023

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

NABÓR NR 1/2023

na przedsięwzięcie nr 1.2.3

 

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru
LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR NR 1/2023

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 od 12 kwietnia 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r.

wnioski składane bezpośrednio do  Biura Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” od poniedziałku do piątku w dni robocze
w godzinach od 8:00 do 15:00

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

wnioski składane bezpośrednio: Biuro Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice

 

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:  

Przedsięwzięcie nr 1.2.3 „Podejmowanie działalności gospodarczej” odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a, d Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zmianami) - podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

 

FORMA WSPARCIA:

 

 

PREMIA 70 000,00 zł

 

LIMIT DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW W RAMACH OGŁASZANEGO NABORU:

585 934,46 €

2 343 737,84 zł (przeliczone po kursie 4 zł/euro)

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

Wnioski są składane bezpośrednio, co oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

O terminowości złożenia wniosku decyduje data złożenia dokumentów w LGD.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć  na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej (oryginał wraz ze wszystkimi załącznikami) oraz wersji elektronicznej na płycie CD/DVD albo innym elektronicznym nośniku danych, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać wniosek.

Biznesplan, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5, jest składany na informatycznym nośniku danych (CD lub DVD albo innym elektronicznym nośniku danych), jeżeli wniosek o przyznanie pomocy oraz dokumenty dołączane do tego wniosku nie są składane w formie przewidzianej w art. 42b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:

Operacja musi:

  1. spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2019 poz. 664 z późń. zmianami),
  2. spełnić warunki oceny wstępnej - operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu oraz formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu, wniosek musi być złożony w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu,
  3. zostać uznana na zgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  4. zostać uznana za zgodną z LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023, czyli:

- Celem ogólnym nr 1: Wzmocnienie więzi społecznych i konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD „Żywiecki Raj”,

- Celem szczegółowym nr: 1.2 Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców,

- Przedsięwzięciem nr: 1.2.3 Podejmowanie działalności gospodarczej,

- osiągnąć, co najmniej jeden wskaźnik rezultatu i produktu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ogłoszenia:Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki”.

Wsparcie ma formę premii w wysokości 70 000,00 zł.
KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ ZE WSKAZANIEM MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW, KTÓRYCH UZYSKANIE JEST WARUNKIEM WYBORU OPERACJI:

Operacja znajdzie się na liście operacji wybranych do dofinansowania, jeżeli przejdzie pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z Programem (PROW 2014-2020), ocenę zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) oraz uzyska, co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru operacji stanowią Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru wynosi 29 punktów. Operacja, aby mogła zostać wybrana do dofinansowania, musi uzyskać minimum 8,7 pkt z 29 możliwych do uzyskania.

 W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje: data i godzina złożenia wniosku do  LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku, tym wyższe miejsce na liście”.

WYMAGANE DOKUMENTY, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI:

Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z wymaganymi załącznikami.
Biznesplan na formularzu udostępnionym, jako załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.
Uzasadnienie zgodności z Lokalnymi kryteriami wyboru na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do ogłoszenia 1/2023 – Uzasadnienie zgodności z Lokalnymi kryteriami wyboru.
• Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do ogłoszenia 1/2023.

Wnioskodawca poza wymienionymi może złożyć również inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru.

INFORMACJE O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA LSR, FORMULARZA WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA, FORMULARZA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ ORAZ FORMULARZA UMOWY O UDZIELENIE

Wzory wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

 

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023

Procedury wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023 dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Żywiecki Raj” www.zywieckiraj.pl

POZOSTAŁE INFORMACJE

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się w szczególności z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2019 poz. 664 z późń. zmianami) a także Procedurami wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023.


Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj”, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice oraz pod numerem telefonu: 33 475 48 21 lub 570 754 821. Pytania można kierować również na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Doradztwo udzielane jest zgodnie z Regulaminem świadczonych usług doradczych zamieszczonym na stronie internetowej www.zywieckiraj.pl 

 

 

Ogłoszenie o naborze 1/2023

Zobacz PDF

Załącznik nr 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami.

Zobacz PDF

Załącznik nr 2. Lokalne kryteria wyboru operacji dla ogłoszenia o naborze 1/2023

Zobacz PDF

Załącznik nr 3. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla ogłoszenia o naborze 1/2023

Zobacz DOC

Załącznik nr 4. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową

Zobacz DOC

 

Wzory wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie) pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji