"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Światowy Dzień Wody w Żywcu

Światowy Dzień Wody w Żywcu - Mieszkańcy Żywiecczyzny wskazują przeciwdziałanie suszy i powodziom jako priorytet

Czytaj więcej

Nabór na wolne stanowisko pracy

Zachęcamy do składania ofert na stanowisko: SPECJALISTA DS. ANIMACJI PROJEKTÓW

Czytaj więcej
Drzewa oprószone śniegiem, w tle góry

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji …

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej - do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”...

Czytaj więcej

UMOWA RAMOWA na wdrażanie Lokalnej Strat…

W dniu 11 stycznia 2024 r. w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach  odbyło się uroczyste wręczenie podpisanych umów o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego...

Czytaj więcej

WSPARCIE NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

osoba_fizyczna.jpg

 

WSPARCIE NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Wsparcie ma formę PREMII, której poziom wynosi 70 000 zł.

Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej udzielane jest gdy:

 1. podmiot nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą w zakresie produkcji artykułów spożywczych lub produkcji napojów,
 2. w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców,
 3. do tej pory nie została takiemu podmiotowi udzielona pomoc na operację w tym zakresie,
 4. Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach operacji jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację,

Podstawowe założenia zakładanych do realizacji operacji

 1. podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (numer identyfikacyjny)

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja-producentow.html

 1. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,
 2. operacja jest realizowana w nie więcej niż dwóch etapach (złożenie wniosku o płatność końcową po zrealizowaniu całej operacji w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie później niż do 31 grudnia 2022r.),
 3. operacja, która przewiduje koszty inwestycyjne będzie realizowana na obszarze objętym LSR,
 4. inwestycje będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku przez okres realizacji operacji i podlegania zobowiązaniu o zachowaniu trwałości,
 5. operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie zrealizowana zgodnie z biznesplanem,
 6. minimalna wartość operacji wynosi 50 000 zł,
 7. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

Operacja zakłada:

- podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z 6 marca – Prawo przedsiębiorców oraz

-  zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczeń na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności lub

- utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem operacji i zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę

- przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Pomoc wypłacana jest w dwóch transzach. Wypłata pierwszej transzy pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy (tj. 56 000 zł) i jest wypłacana jeżeli beneficjent:

- złożył wniosek o wpis działalności gospodarczej , do której stosuje się przepisy ustawy z 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców do CEIDG

- dokonano wpisu tej działalności do CEIDG (po podpisaniu umowy z UM), oraz uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje wymagane odrębnymi przepisami,

Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy wnioskodawca składa w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy - wypłata dokonywana jest przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – ARiMR w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku).

Wypłata drugiej transzy pomocy obejmuje 20% (tj. 14 000zł) kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana jeżeli:

a) operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem,

b) beneficjent podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz

- zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego lub w przypadku zbiegu tytułu do ubezpieczań społecznych z powodu objęcia beneficjenta obowiązkowymi ubezpieczeniami z tytułu zasiłku macierzyńskiego – zgłosił się do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania tej działalności lub

- utworzył co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i zatrudnił osobę, dla której zostało utworzone miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę lub zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego i podlega tym ubezpieczeniom.

Wypłata drugiej transzy jest dokonywana po spełnieniu warunków wypłaty, w terminie określonym w umowie i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022r. (wypłata dokonywana jest przez Agencję w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku o płatność końcową). Wniosek o płatność składa się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego (SW), z którym jest zawarta umowa. Dołącza się do niego dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność.

Koszty planowane do poniesienia w ramach realizacji projektu muszą być uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne – mieszczą się w następującym katalogu kosztów kwalifikowalnych:

 1. koszty ogólne, są związane z wydatkami,  w zakresie budowy, nabycia, modernizacji nieruchomości, zakupu lub leasingu nowych maszyn i wyposażenia, takich jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo  w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności,
 2. zakup robót budowlanych lub usług,
 3. zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie praw majątkowych lub znaków towarowych, 
 4. najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakup nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji dotyczącej zachowania dziedzictwa lokalnego – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
 6. zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą – mogą stanowić do 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o koszty ogólne,
 7. zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
 8. podatku od towarów i usług (VAT), jeśli podatku nie można odzyskać na podstawie prawodawstwa krajowego.

Pomoc nie jest udzielana na:

 • działalność usługową wspomagającą rolnictwo i następującą po zbiorach,
 • górnictwo i wydobywanie,
 • działalność usługową wspomagającą górnictwo i wydobywanie,
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych,
 • produkcję podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków  i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
 • produkcję metali,
 • produkcję pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli,
 • transport lotniczy i kolejowy, gospodarkę magazynową.

Informacje zostały opracowana na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zmianami)
 2. Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj”,
 3. Procedury wyboru operacji w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2020

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

 • zmge
 • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji