"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR."

Światowy Dzień Wody w Żywcu

Światowy Dzień Wody w Żywcu - Mieszkańcy Żywiecczyzny wskazują przeciwdziałanie suszy i powodziom jako priorytet

Czytaj więcej

Nabór na wolne stanowisko pracy

Zachęcamy do składania ofert na stanowisko: SPECJALISTA DS. ANIMACJI PROJEKTÓW

Czytaj więcej
Drzewa oprószone śniegiem, w tle góry

Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji …

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej - do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”...

Czytaj więcej

UMOWA RAMOWA na wdrażanie Lokalnej Strat…

W dniu 11 stycznia 2024 r. w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach  odbyło się uroczyste wręczenie podpisanych umów o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego...

Czytaj więcej

W związku z dokonanym wyborem do dofinansowania wniosków o powierzenie grantu, w ramach naboru trwającego w okresie od 22 października 2018 do 6 listopada 2018 roku tj. naboru nr 4/2018/G w zakresie przedsięwzięcia Dialog międzypokoleniowy publikujemy wstępne wyniki oceny wniosków o powierzenie grantu:

 

Lista wniosków o powierzenie grantu wybranych do dofinansowania - nabór 4/2018/G Dialog międzypokoleniowy


Lista wniosków o powierzenie grantu niewybranych do dofinansowania - nabór 4/2018/G Dialog międzypokoleniowy


Lista wniosków o powierzenie grantu zgodnych z LSR nabór - 4/2018/G Dialog międzypokoleniowy

Lista wniosków o powierzenie grantu niezgodnych z LSR nabór - 4/2018/G Dialog międzypokoleniowy

 

Przedsięwzięcie Dialog międzypokoleniowy odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2020 (Dz. U. 2017 poz. 772 i 1588) - wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

 

W związku z dokonanym wyborem do dofinansowania wniosków o powierzenie grantu, w ramach naboru trwającego w okresie od 22 października 2018 do 6 listopada 2018 roku tj.  naboru 5/2018/G Turystyka dziedzictwa „Żywieckiego Raju” publikujemy wstępne wyniki oceny wniosków o powierzenie grantu:

Lista wniosków o powierzenie grantu wybranych do dofinansowania - nabór 5/2018/G Turystyka dziedzictwa "Żywieckiego Raju"

Lista wniosków o powierzenie grantu niewybranych do dofinansowania - nabór 5/2018/G Turystyka dziedzictwa "Żywieckiego Raju"

Lista wniosków o powierzenie grantu zgodnych z LSR - nabór 5/2018/G Turystyka dziedzictwa "Żywieckiego Raju"

Lista wniosków o powierzenie grantu niezgodnych z LSR - nabór 5/2018/G Turystyka dziedzictwa "Żywieckiego Raju"

Przedsięwzięcie Turystyka dziedzictwa "Żywieckiego Raju" odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2020 (Dz. U. 2017 poz. 772 i 1588) - promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD "Żywiecki Raj" z dnia 07.12.2018 roku - POBIERZ

 

Od oceny decyzji Rady przysługuje odwołanie.

1. Odwołanie wnoszone jest do Rady Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia opublikowania przez LGD na stronie www.zywieckiraj.pl Listy wniosków o powierzenie grantu wybranych do dofinansowania oraz wysłaniu informacji o wynikach wstępnej oceny. O zachowaniu terminu na wniesienie odwołania decyduje data złożenia odwołania do Biura LGD.

2. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę uprawnioną do reprezentacji) do siedziby Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”, ul. Królowej Jadwigi 6, Łodygowice, do Rady LGD „Żywiecki Raj”.

3. Odwołanie od decyzji Rady przysługuje w związku z negatywnym wynikiem oceny Grantobiorcy w przypadku, gdy:

· wniosek został negatywnie oceniony pod względem zgodności z LSR,

· wniosek nie uzyskał minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru,

· wniosek nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantów,

· LGD ustaliła kwotę grantu niższą niż wnioskowana.

Grantobiorca może również złożyć odwołanie od decyzji Rady w zakresie liczby przyznanych punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalonej kwoty wsparcia.

4. Odwołanie składa się w formie pisemnej i zawiera ono m.in.:

· oznaczenie instytucji do rozpatrzenia odwołania, którą jest Rada LGD,

· oznaczenie Grantobiorcy,

· znak sprawy nadany przez LGD,

· wskazanie zakresu, w jakim Grantobiorca nie zgadza się z oceną Rady LGD wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska,

· podpis Grantobiorcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Grantobiorcy.

5. Odwołanie jest rozpatrywane przez Radę w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania.

6. Rada podejmuje decyzję o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia w przypadku, gdy:

· zostało wniesione po terminie,

· zostało złożone w niewłaściwy sposób (pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, kurierem),

· zostało złożone przez nieuprawniony podmiot, tzn. niebędący Grantobiorcą, którego wniosek o powierzenie grantu podlegał ocenie w ramach danego naboru,

· Grantobiorca nie wskazał zakresu w jakim nie zgadza się z oceną Rady LGD oraz nie uzasadnił swojego stanowiska.

7. Po weryfikacji odwołań Rada LGD podejmuje uchwały o wybraniu lub niewybraniu wniosku oraz zostaje sporządzona ostateczna Lista wniosków o powierzenie grantu wybranych do finansowania ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków i listę rezerwową, tych wniosków, które nie mieszczą się w limicie.

8. Biuro LGD informuje Grantobiorców, którzy złożyli odwołania, o wynikach rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu odwołania.

9. Biuro LGD publikuje na stronie internetowej ostateczną Listę wniosków o powierzenie grantu wybranych do finansowania wraz z protokołem z posiedzenia Rady LGD.

Formularz - wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o powierzenie grantu

KALENDARZ DORADZTWA
POLECAMY
ANKIETA

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do

wypełnienia ankiety:

Ankieta skierowana do mieszkańców LGD "Żywiecki Raj"

WSPÓŁPRACA

  • zmge
  • logo

KSSE logotyp RGB pl 01

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji